Δήμητρα Μπαϊρα
Ψαρών  7-9
68100 Αλεξανδρούπολη

Tel:  0030 /25510/ 84 650
Fax: 0030 /25510/ 25379
ΑΜΔΣ:247

μός ευθύνης κλεισμός ευθύνης